عایقکاری

انواع عایقکاری

عایقکاری؟

با مقاله، عایقکاری و آشنایی با انواع عایقکارب با رستاک آنلاین همراه باشینگاهی به نقش بسیار مهم انرژی در زندگی امروزی و نیز اثر تعیین کننده آن در آینده انسان و کره زمین، ما را بر آن می داردتا علاوه بر کوشش مستمر در جهت توسعه منابع سالمتر و ارزانتر انرژی، در بهینه سازی مصرف آن نیز اهتمام ورزیم.
در این مسیر، بهینه سازی مصرف انرژی حاصل نخواهد شد مگر با توجه خاص به بالا بردن بازده کاری مصرف کننده های انرژی، و مهمتر از آن مهار اتلاف انرژی در حین مصرف آن.


در بررسی الگوی مصرف انرژی در بخش ساختمان و تاسیسات که سهم قابل توجهی از انرژی مصرفی ما را به خود اختصاص میدهد، مصرف بالای انرژی را میتوان ناشی از دو عامل زیر دانست:

۱-عدم وجود عایقکاری حرارتی و برودتی مناسب .
۲-استفاده از سیستم های حرارتی و برودتی با راندمان پایین
از میان دو عامل ذکر شده، عامل اول یعنی عدم عایقکاری در ساختمان ها و تاسیسات، از تاثیر بالاتری برخوردار است.بر اساس امار موجود، در حدود ۲۵% انرژی گرمایشی تولید شده در ساختمان ها از طریق دیوار های جانبی و حدود ۳۵% آن از طریق سقف و کف ساختمان، با مکانیزم هدایت، تلف شده و به هدر میرود، یعنی چیزی در حدود ۶۰% انرژی ارزشمندی که با صرف سرمایه های انسان و کره زمین تولید میگردد، تنها به دلیل سهل انگاری در نحوه مصرف آن به هدر میرود.

Why insulation?
Concerning to the important role of energy in todays life, and its determinative effect on the earth and humans future, stimulate us in addition to continuous endeavor in developing healthier and cheaper sources of energy attempt to optimize the consumption.
in this field , energy efficiency will not be achieved unless the attention is paid especially to the promotion of the work yield of the energy users and more important to the prevention of loss of energy during consuming .
In the pattern of energy consumption in building and facilities which allocate a significant share of the energy we use, the high energy consumption can be attributed to two factors:
1 – Lack of proper heating and cooling insulation.
2 – Use of low-efficiency heating and cooling systems.


The first item lack of insulation in the structural services and buildings have the higher effect. According to the present statistics , around %25 of the produced heating energy in the building are lost through the side wall, and around %35 through the ceiling and floor of the building with the direct mechanism it means that around %60 of the valuable energy , which is generated by consuming the earth and human`s capital , is lost only because of the delinquency in its consumption way Regarding the predicted scenario about the future status of the energy supplies and demand in the word and the role of petroleum and natural gas production countries in addition to features such as limited energy resources , capital investment for the exploration and exploration of energy resources, the importance of insulation in energy saving and energy efficiency has been identified more than ever .

بررسی از منظر اقتصادی

اانجام عایقکاری مناسب واستاندارد در ساختمانها ی مسکونی ، تجاری ، اداری و ……. و همچنین تاسیسات صنعتی و خانگی شما عملا با اندک سرمایه گذاری در این بخش از هزینه ها ، در یک دوره بسیار کوتاه ، از محل صرفه جوئی در مصرف انرژی اعم از آب ، برق و گاز باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خواهید بود که این کاهش هزینه میتواند در دراز مدت بر اقتصاد خانواده و حتی کسب وکار تاثیر بسیار در خور توجهی داشته باشد .
Economic Viewpoints Study
With adequate insulation in building and facilities and little invested in this part of the construction coasts, in a very short period of time and from saving in consumption which is lead to reduce the consumed coast of energy, the investment coast considerably will be decreased.

با محاسبه میزان عایق معدنی مورد نیاز برای عایق کاری یک ساختمان سه طبقه بازیر بنای هرطبقه 100 متر مربع ، به بررسی میزان صرفه جوئی انرژی ناشی از استفاده از عایق میپردازیم .


The following example can demonstrate the above matter well:
In this example , by calculating the amount of mineral insulation needed for the insulation of a three-story building with foundation 100 Sqm, for any floor we checking the amount of arisen economies in this filed .


الف – مشخصات عایق کاری :
برای عایق کاری سقف اصلی ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته 80 کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است .
برای عایق کاری سقف طبقات ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته 120 کیلو گرم بر متر مکعب و ضخامت 3 سانتیمتر در نظر گرفته شده است .
برای عایق کاری دیواره های اطراف ، عایق پشم سنگ تخته ای با دانسیته 120 کیلو گرم بر متر مکعب و ضخامت 3 سانتیمتر در نظر گرفته شده است .


(A) Insulation properties:
To insulate the main roof, considered the Slab Board with 80 kg/m3 density and 5 cm. thickness.
To insulate the story roof, considered the Slab Board with 120 kg/m3 density and 3 cm. thickness
To insulate around walls , considered the Slab Board with 120 kg/m3 density and 3 cm. thickness

ب – محاسبه سطوح انتقال حرارت :
1 – مساحت دیواره های طرفین 180 متر مربع و دیواره های جلو و عقب با احتساب 40% برای درب و پنجره ها 108 متر مربع ، جمعا 288 متر مربع .
2 – مساحت سقف اصلی 100 متر مربع و سقف های میانی 200 متر مربع ، جمعا معادل 300 متر مربع
3 – جمع سطوح انتقال حرارت 588 متر مربع .
(B) Calculation of the Heath Transfer Surfaces
The area of around walls is 180 Sqm. And the area of front and rear walls by account of %40 for door and windows are 108 Sqm. Is totally 288 Sqm.
The area of main roof is 100 Sq.m the middle roof is 200 Sqm. Which is totally 300 Sqm?
The total heat transfer surfaces is 588 Sqm.

ج – محاسبه میزان پشم سنگ مورد نیاز :
1 – میزان پشم سنگ مورد نیاز برای دیوارها 1037 کیلو گرم
2 – میزان پشم سنگ مورد نیاز برای سقف اصلی 400 کیلو گرم
3 – میزان پشم سنگ مورد نیاز برای سقف های میانی 720 کیلو گرم
4 میزان کل پشم سنگ مورد نیاز برای ساختمان مورد اشاره 2157 کیلوگرم و معادل 7.2 کیلو گرم بر متر مربع زیربنا خواهد بود .
(C) Calculation of required insulator Rockwool
The amount of required Rock wool for walls is 1037 kg.
The amount of required Rock wool for the main roof is 1037 kg.
The amount of required Rock wool for the middle roof is 1037 kg.
Total amount of required Rockwool is 2157 kg.with the foundation amount 7.2 kg/sqm.

حال با مقایسه هزینه های احداث در بخش ساختمان و تاسیسات ، سهم هزینه این عایق کاری تنها حدود 3% از هزینه کل میباشد . در حالی که بر اثر عایق کاری ساختمان ، میزان اتلاف انرژی سالانه در اثر هدایت به محیط اطراف ،از 3،5 * 106 کیلو کالری برمتر مربع در سال به مقدار 40% بازیابی شده و میزان صرفه جوئی حاصل در هر متر مربع زیر بنا ، معادل 2*106 کیلو کالری بر متر مربع در سال ( معادل 200 نرمال متر مکعب گاز طبیعی در سال بر متر مربع ) خواهد بود . چنین صرفه جوئی در مصرف انرژی موجب بازگشت سرمایه مربوط به هزینه های عایق کاری ساختمان در کمتر از یکسال خواهد بود .

By comparing the construction costs in the structural services part with each other, the percentage of the insulation costs is only %2 out of total expenses.
Instead, the amount of annual loss of energy has been retrieved from 5.3 * 106 kca/m2 per year to amount of %40 because of building insulation and consequently directing to the surrounding environment. So the amount of economy obtained per foundation Sqm. Will be 2*106 kc/m2 per year (amounts of 200 thermal meter of natural gas per year in Sqm). This saving of energy consumption causes to back the capital related to the building insulation expenses in less than one year.

انواع عایق :
مواد عایق به صورت کلی به دو دسته اصلی تقسیم بندی می گردند :
EPS و XPS 1- عایق های پایه نفتی ( پتروشیمی ) نظیر
2 – عایق های پایه معدنی نظیر پشم سنگ ، پشم شیشه و پشم سرباره
Kind of insulator s:
The insulators mainly are sorted into two principal groups
Oil – based insulators (petrochemical ) such as XPS or EPS
Minerals – based insulators such as Rockwool , Fiberglass and Slag wool

پشم سنگ چیست ؟

نامیده میشود ، جزو خانواده عایق های صوتی و حرارتی Rock wool پشم سنگ که در زبان انگلیسی
متشکل از الیاف معدنی است ، به همین دلیل گاهی به آن Mineral Wool نیز گفته میشود . ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق ، مشهورترین سنگ آذرین ، بعنی بازالت یا دیاپاز میباشد که بازمانده فعالیتهای آتشفشانی است .
پشم سنگ نقش مهمی در صرفه جوئی انرژی بواسطه کاهش مصرف و همچنین جذب صوت در تاسیسات صنعتی و خانگی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع غذائی و سیستم های حرارتی ، موتورخانه ها ، صنایع کشتی سازی ، لوله های حاوی سیالات گرم وسرد ، مخازن و دیگ های بخار و همچنین کشت های گلخانه ای ( هیدرو پونیک ) ایفا میکند .
What is the Rockwool?
Rockwool derives from sound and heating insulators family including the mineral fibers T that`s why ii is sometimes named mineral wool.
The main first material for producing this insulator is the most famous igneous rock. Basalt or Dia base, which is the remnants of the volcanic activity. The Rock wool plays an important role in saving energy through decreasing the consumption and also the sound absorption in homemade and industrial and industrial structural services, petrochemical, gas and oil industries, food industries, heating and cooling systems, engine rooms, shipbuilding industries, Pipe contains cold and hot fluids, reservoirs, boilers and also greenhouse cultivation.

آنالیز شیمیائی :
الیاف پشم سنگ از انواع مواد غیر آلی میباشد . سنگ بازالت به عنوان ماده اصلی تولید پشم سنگ ، بادارابودن مقادیر زیاد سیلیس به عنوان پایه الیاف حرارتی ، مورد استفاده قرار می گیرد
از ویژگی های الیاف سنگ بازالت می توان به رشد کریستالی آن در هنگام سرد شدن اشاره نمود که منجر به اکسیداسیون ، تشعشع ، تراکم و نیروی برشی مناسب آن میگردد .
در کنار سنگ بازالت ،ازسنگ دولومیت به عنوان کمک ذوب وکنترل کننده PH و همچنین جاذب ناخالصی ها وعناصر سنگین وگازهای مزاحم داخل کوره وکاهنده اتلاف حرارتی داخل کوره ، استفاده می شود .
Chemical Analyses:
The Rockwool fibers are non-organic. Basalt stone as a main part of Rockwool and because of large amounts of silica in it, is used as a basis of thermal fibers. Another feature of basalt fiber is having appropriates crystal growth during cooling, which lead to oxidation, radiation, density and appropriate shearing force.
Along Basalt, Dolomite is used as flux and PH controller. Dolomite absorb impurities and heavy metals and intruder gases inside the furnace and also reduce the heat dissipation inside it.

اکسید منیزیم Mgoاکسید کلسیم Caoاکسید های آهن Fe2 o3 +Feoاکسید تیتانیوم Tio2اکسید آلومینیوم Al2o3اکسید سیلیسیوم Sio2
11% – 95/16% – 6/129/8 %  – 2/72/2 % – 5/017 % – 1347 % – 43

مقاومت حرارتی :
یکی دیگر از خواص پشم سنگ پائین بودن رسانائی وبالا بودن مقاومت حرارتی آن می باشد ، که درمقایسه با پشم شیشه ، پلی استایرت و پلی یورتان به مراتب قوی تر بوده ومانع از انتقال حرارت می گردد . محدوده مقاومت حرارتی این محصول از 250 تا 850 درجه سانتی گراد میباشد .

Thermal Resistivity :
One of the other Rockwool`s properties is low conductivity and high thermal resistance. In comparison with wool, slag wool, polystyrene and polyurethane it is so more resistant and prevents thermal transfer. The thermal threshold for this product is from 250 to 850 oC

ویژگی های آکوستیکی :
عایق پشم سنگ از دو راه به کاهش صدا کمک میکند :
کاهش شدت انتقال
جذب صدا در سطح
ساختار الیاف گونه پشم سنگ در هنگام انتقال انرژی صوتی ازمحیط ، قسمت اعظم انرژی صوتی را در خود جذب نموده و باعث کاهش شدت انتقال صدا می گردد .


Acoustical properties:
The Rockwool helps to reduce the noise in two ways :
Reduce the intensity of transmission.
Sound absorption in the surface.
The fiber-like Rockwool can absorb major part of the sound energy in itself, while transferring sound energy in this way it can decrease the intensity of sound transfer.

عملکرد در برابر آتش :
یکی از مهمترین ویژگی های عایق پشم سنگ ، مقاومت استثنائی و بی نظیر آن در برابرآتش است . عایق پشم سنگ غیر قابل اشتعال بوده و در نتیجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر آتش شناخته می شود .
سازه های فلزی در هنگام بروز حریق به علت حرارت زیاد ، مقاومت مکانیکی خود را از دست داده و وبا توجه به فعل و انغعال ایجاد شده باعث فرو ریختن کامل سازه میشود .
با عایق کاری ستون های سازه به وسیله عایق پشم سنگ ، در صورت بروز آتش سوزی و تداوم آن ، سازه تا ساعتها می تواند در برابر آتش مقاومت نماید .
Operation against Fire:
One of the most prominent Rockwool insulator properties is its exclusive resistance opposing the fire. The Rockwool is not flammable and doesn’t catch fire, consequently it is known as the kind of sheeting against the fire. In fire, Metal structures lose their mechanical resistance because of high heat, and deform. These reactions cause complete disintegration of the structure. By insulating the structure piles by the Rockwool insulator, in the event of a fire and is continuity, the structure can resist against the fire for a long time.

دوام :
پشم سنگ بر خلاف بعضی از محصولات مشابه ، به مرور زمان خراب نمی شود و کیفیت خود را ازدست نمی دهد و ویژگی های موثر خودرا تا سالیان سال حفظ می نماید .
Durability :
The Rockwool will not deteriorate over time contrary to same similar products, doesn’t lose its quality and it can keep its
Effectiveness properties for many years.

ویژگی های بیو لوژیکی :
عایق پشم سنگ از نظر بیو لوژیکی نیز خواص بی نظیری دارد که مهمترین آن عدم رشد آفات ، باکتری ها و قارچ ها میباشد ، و حشرات موذی و انگل ها از این عایق گریزانند .
Biological Properties:

The Rockwool insulator has biologically unique properties which the most important property is the lack of the growth of pests, bacteria and fungus, moreover, the pestilential insects and parasites are evasive from these kind of insulator.

سازگاری با محیط :
عایق پشم سنگ سازگاری عجیبی با محیط زیست دارد ، به نحوی که با کلیه مصالح ساختمانی و صنایع سازگار بوده ودر تماس با این مصالح هیچگونه مشکلی بوجود نخواهد آورد ودر مجاورت خاک پس از مدت زمان کوتاهی مجددا به چرخه طبیعت باز میگردد.
Orientation with the environment:
The Rockwool insulator is oriented with the environment so that it it compatible with all the construction materials and industries in never makes any problem in touching with these materials and in the vicinity of the soil it will return back to the nature after a short time.

محصولات مختلف عایق پشم سنگ :
عایق تخته ای
عایق پتوئی
عایق لحافی
عایق لوله ای
پشم خام فله


Different product of Rockwool insulator:

Slab board
Iso blanket
Blanket
Iso pipe insulator
Bulk row wool

عایق تخته ای :
عایق تخته ای بدون روکش ، با روکش فویل آلومینیوم و با روکش کاغذ کرافت .
کاربرد این نوع عایق در ساختمان سازی ، کشتی سازی ، سالن های کنفرانس ، استودیوها ، صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، نیرو گاه ها ، فرودگاه ها ، مترو ها ، تولید ساندویچ پانل و غیره میباشد .

عایق تخته ای

استاندارد کلیASTM  C612
      ضرایب هدایت حرارتی1501201008050دانسیته kg/m3                                        دما  ( c)
037/0037/0038/0039/004/050
044/0044/0045/0047/005/0100
051/0054/0055/0058/0063/0150
06/0064/0066/007/0000000200
07/0075/0079/0000000000000250
081/0088/0000000000000000000300
093/0104/0000000000000000000350
106/0122/0000000000000000000400

دانسیته (وزن مخصوص )kg/m3                                          150 – 30
ضخامتmm                            120 – 30
طولcm                                  120
عرضcm                                   60

حداکثر دمای کاربرد c400
عکس العمل نسبت به آتشمحصول غیر قابل اشتعال است
مقاومت در برابر خوردگیبه دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد
میزان کلرکمتر از       ppm     8/2
انواعبدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم


Slab board:
Uncoated T coated with aluminum foil sheet and craft paper sheet.
This tipe of insulator is applied in constructing, shipbuilding, conference halls and studios, petrochemical plants, refineries, power stations. Air ports, subways, and so is in the production of sandwich panels.

عکس العمل نسبت به آتش
محصول غیر قابل اشتعال است

مقاومت در برابر خوردگی
به دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد

میزان کلر
کمتر از ppm 8/2

انواع
بدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

عایق پتوئی :

این نوع از عایق باروکش دوطرف سیمی و روکش یکطرف سیمی تولید می شود .
کاربرد این محصول برروی سطوح مسطح و دارای انحنا در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، لوله ی انتقال مواد با قطر بالا ، مخازن ، دیگ های بخار ، کوره ها ، گرم خانه ها ، اگزوز توربین ها و… میباشد .

عکس العمل نسبت به آتش
محصول غیر قابل اشتعال است

مقاومت در برابر خوردگی
به دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد.

عایق پتویی

استاندارد کلیASTM  C612
      ضرایب هدایت حرارتی1501201008050دانسیته kg/m3                                        دما  ( c)
034/0033/0035/0039/039/050
042/004/0041/0046/0049/0100
047/005/0051/0054/006/0150
059/0062/0063/0075/0000000200
061/0074/0082/0000000000000250
081/0084/0000000000000000000300
092/0085/0000000000000000000350
105/0102/0000000000000000000400

دانسیته (وزن مخصوص )kg/m3                                          150 – 50
ضخامتmm                            120 – 30
طولتاضخامت 70
عرضcm                                   60

انواع:
بدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

Iso blanket:
White one- side wired screen sheet and tow – side wired screen sheet .
The use of this type of insulation on flat and curved surface of oil , gas and petrochemical industry , large – diameter pipes ,tanks and boilers , furnaces and ovens, exhaust turbines , chimneys and others.


عایق لحافی :


بدون روکش و با روکش فویل آلومینیوم و روکش کاغذ کرافت
کاربرد این نوع از عایق در پوشش سقف سوله ها ، پوشش سقف های کاذب ، کانال های گردش هوا ، واحد های تولید آبگرمکن ، لوله های سیستم های سرمایشی و گرمایشی منازل و غیره می باشد.

عایق لحافی

حداکثر دمای کاربرد c 800
عکس العمل نسبت به آتشمحصول غیر قابل اشتعال است
مقاومت در برابر خوردگیبه دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد
میزان کلرکمتر از       ppm     8/2
انواعبدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

حداکثر دمای کاربرد

عکس العمل نسبت به آتش
محصول غیر قابل اشتعال است

مقاومت در برابر خوردگی
به دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد

میزان کلر
کمتر از ppm 8/2

انواع
بدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

عایق لوله ای :

بدون روکش و با روکش فویل آلومینیوم و روکش کاغذ کرافت
کاربرد این نوع از عایق در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذائی ، تاسیسات خانگی ، لوله های حاوی سیالات گرم و سرد میباشد .
Iso pipe insulator Without sheet and with aluminum foil sheet or craft paper sheet:
The use of this kind of products is in petrochemical, gas and oil industries, food industries, homemade structural services (household utilities) and pipes containing warm and cold fluids.

عایق لوله ای

استاندارد کلیASTM  C547
      ضرایب هدایت حرارتی  12010080دانسیته kg/m3                                        دما  ( c)
034/0035/0036/050
037/0039/0045/0100
042/0045/0053/0150
053/0056/0065/0200
دانسیته (وزن مخصوص )kg/m3                               120 – 80
ضخامتmm                   120 – 30
طولm                         120 – 50
عرضcm                        12 – 2/1

حداکثر دمای کاربرد400  c
عکس العمل نسبت به آتشمحصول غیر قابل اشتعال است
مقاومت در برابر خوردگیبه دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد
میزان کلرکمتر از       ppm     8/2
انواعبدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

عکس العمل نسبت به آتش
محصول غیر قابل اشتعال است

مقاومت در برابر خوردگی
به دلیل خاصیت قلیائی بودن فاقد اثر خوردگی فلز وسطح متصل به عایق میباشد

میزان کلر
کمتر از ppm 8/2

انواع
بدون روکش ، با کاغذ کرافت ، با روکش فویل آلومینیوم

پشم خام فله :


کاربرد این محصول در صنایع لنت سازی ، عایق کاری سازه های نامنظم و غیر قابل دسترسی آسان و جداره اجاق گاز ، یخچالهای خانگی و صنعتی می باشد .
Bulk raw wool :
This product is applied in break – lining manufacturing industries , unavailable and inaccessible irregular structures insulating, in stoves side walls and industrial & homemade

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *