نصب پوشش سازه های شرکت فولاد بوتیا

توضیحات پروژه

شرح کارهای انجام شده با شرکت فولاد بوتیا

  • تولید و نصب پوشش سازه ها ۳۸۰۰۰ متر

توضیحات پروژه